<!--History-->

 

เนื่องจากในอดีตพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรวม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายที่จะจัดทำมาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศขึ้น  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่นานาประเทศถือปฏิบัติ  และได้ออกประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545 ตามมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 119 ตอนพิเศษ 95 ง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2545  ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง  ทั้งในส่วนผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก  ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับวัตถุอันตราย และผู้ขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ออกกฎหมายและประกาศฉบับอื่นๆ  ตามมา  อาทิเช่น กฎหมายประกันภัย  ประกาศคุณสมบัติของบริษัทขนส่ง และผู้ขับขี่รถขนส่ง  คุณสมบัติของผู้สร้าง ผู้ตรวจสอบทดสอบแท็งก์ติดตรึงและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุวัตถุอันตราย  ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายถือเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งภาคเอกชนยังขาดความพร้อมในด้านการปฏิบัติ  ในขณะที่การควบคุมและกำกับดูแลโดยภาครัฐก็ประสบปัญหาด้านการตีความมาตรฐานต่างๆ    รวมทั้งการกำหนดรายละเอียดของกฎหมายลูกซึ่งต้องประกาศให้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น  จึงจำเป็นที่ภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และรวบรวมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อภาครัฐเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะทั้งในเรื่องเงื่อนเวลา สภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคม

       สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายหรือ  หรือ Hazardous Substances Logistics Association (HASLA)    ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2546  เพื่อทำหน้าที่เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิก ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจวัตถุอันตรายในประเทศไทยให้ได้รับการพัฒนาจนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานกฎหมายไทยหรือเทียบเท่าสากล   โดยมีผู้ก่อการจำนวน 
3 ท่าน คือนายมหาบีร์  โกเดอร์ ผู้แทนบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ผู้แทนบริษัท บีทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล ผู้แทนบริษัท สุธี แท็งเกอร์แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด   ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมชุดแรกประกอบด้วยผู้แทนบริษัทสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และมีนาย    มหาบีร์ โกเดอร์ เป็นนายกสมาคมคนแรก

สำนักงานสมาคมแห่งแรก 

  ตั้งอยู่ ณ เลขที่  889 อาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2548  สมาคมได้ย้ายสำนักงาน
ไปตั้ง ณ 

 เลขที่ 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
ชั้น 1 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

                     

ความหมายของตราสมาคม

  • รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หมายถึง สัญลักษณ์ของฉลากแสดงประเภทของวัตถุอันตราย
  • พื้นที่สีเขียว หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัย
  • กรอบสีดำ หมายถึง มาตรฐานคุณภาพ

Vol.1Vol.2Register
Forgot Password ?

   
Copyright 2009 by HASLA l Login
Powered By Bighead
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (Hazardous Substances Logistics Association)
ที่อยู่: 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 02-712-4226 โทรสาร: 02-712-4227 E-Mail : hasla@hasla.or.th Website : www.hasla.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:30